ВП «Тваринництво» Агрокомплексу «Зелена долина» - переводить корів на безприв’язне утримання

10.01.2017 13:19:54

    У тех­но­логії ви­роб­ництва мо­ло­ка од­ним із го­ло­вних за­вдань є ство­рен­ня адаптовано­го ком­плек­су ма­шин, який дає змо­гу швид­ко та якісно от­ри­му­ва­ти мо­ло­ко висо­кої якості та збе­ре­жен­ня йо­го пер­вин­них вла­с­ти­во­с­тей. Нині впро­ва­д­жен­ня су­час­них тех­но­логій і техніки для доїння на­бу­ває ве­ли­чез­ного значення.

    Саме тому, в 2016 році на фермі с. Паланка ВП «Тваринництво» була проведена реконструкція тваринницьких приміщень та монтаж доїльного залу «Ялинка» 2х8 виробництва ТДВ "Брац­лав"

    Без­прив'яз­не ут­ри­ман­ня корів із доїнням їх у за­лах дасть змо­гу змен­ши­ти за­тра­ти праці до 1,5-2,0 люд.-год на 1 ц мо­ло­ка, що у 6-8 разів мен­ше від се­редніх по Ук­раїні, змен­шить рівень за­хво­рю­вань корів на ма­с­ти­т до 2-3%. Крім того, таке утримання корів дає мож­ливість от­ри­му­ва­ти мо­ло­ко най­ви­що­го ґатунку, ве­с­ти племінну ро­бо­ту на на­лежно­му рів­ні, ство­рює ком­фортні умо­ви праці опе­ра­то­рів ма­шин­но­го доїння.